skip to Main Content
0175-2229146 gsss.patiala.pheelkhana@gmail.com
"Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success."~ Swami Sivananda

skUl dIAW iv~idAk pRwpqIAW

iv~idAk pRwpqIAW p`KoN skUl dw ieiqhws bhuq hI Swndwr irhw hY[Awey swl swfy ividAwrQI bhuq cMgIAW pujISnW pRwpq krdy hn[ mYirt ivc Awaux vwly Aqy cMgy nMbr lYx vwly ividAwrQIAW dI sUcI inmn Anuswr hY`:

mYirt ivc Awaux vwly ividAwrQI

lVI nM. SYSn jmwq ividAwrQI dw nW ipqw dw nW srv SRI pRwpq AMk pRqISq Poto
1 2012-2013 10+2 punIq kOr AmrjIq isMG 417 92.67  
2 2012-2013 10+2 suKivMdr isMG kulvMq isMG 413 91.77  
3 2013-2014 10+2 lkiSqw Amrdyv 425 94.44  
4 2013-2014 10+2 ihmWSU Srmw Ainl Srmw 425 94.44  
5 2013-2014 10+2 AMikqw bWsl ikRSn kumwr bWsl 422 93.77  
6 2014-2015 10+2 AmnpRIq kOr AmrjIq isMG 431 95.77  
7 2015-2016 10+2 kvn sonI sMdIp 430 95.56  
8 2015-2016 10+2 SryAw sMjy nwgpwl 429 95.33  
9 2016-2017 10+2 ismrnpRIq kOr krmjIq isMG 431 95.70  
10 2016-2017 10+2 aumw bldyv ikRSn 425 94.40  
11 2016-2017 10+2 myhrdIp isMG BuipMdr isMG 423 94  

cmkdy isqwry

2016-17

2015-16

2014-15

80% qoN v`D AMk pRwpq krn vwly ividAwrQI

jmwq:dsvIN  SYSn: 2012-2013

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 aUjmw Kwn
2 nYnw Srmw
3 hrjoq kOr

jmwq: dsvIN  sYSn: 2013-2014

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 ArivMdr isMG
2 XiSkw
3 rwiDkw
4 suKjIq isMG
5 sunIl kumwr
6 kOSl kSXp
7 mnmIq isMG

jmwq: dsvIN   SYSn: 2014-2015

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 AwirAn grg
2 qrux vrmw
3 AmnpRIq kOr
4 AwrqI
5 prdIp kumwr
6 swihl mihrw
7 siqMdr isMG
8 prnIq kOr
9 ikrnjIq kOr
10 hrpRIq kOr
11 nvwz Kwn
12 Bwrq isMG nygI

jmwq: dsvIN  SYSn: 2015-2016

1 AwPrIn
2 ArSdIp kOr
3 hrmnpRIq kOr
4 jspRIq kOr
5 monU Xwdv
6 nyhw
7 pRnIq kOr
8 rmndIp kOr
9 iSvWgI
10 SrUqI Srmw
11 isPqpRIq kOr
12 sonIAw
13 tInw ig~l
14 AjY kumwr
15 Arun Xwdv
16 dmndIp isMG
17 gurmIq isMG
18 hrS kumwr
19 ikRSnw mohn
20 lKbIr isMG
21 livS goiel
22 mukyS
23 sMdIp isMG
24 ivSwl klsI
25 jkSy bWsl

         

jmwq: dsvIN   SYSn: 2016-2017

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 hrlIn kOr
2 hrmnjOq kOr
3 hrnIq kOr
4 aurivMdr kOr
5 nvjoq kOr
6 nwzIAw
7 tInw AroVw
8 hrivMdr isMG
9 ivSwl ig~l
10 Druv

jmwq: 10+2  SYSn: 2016-2017 Awrts

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 jspRIq isMG
2 kmlpRIq kOr
3 kulivMdr kOr
4 rIiqkw
5 icrwg kumwr
6 moihq kumwr duby
7 iSvm
8 AminMdr kOr
9 ivSnMU TwkUr

jmwq:10+2 SYSn: 2016-2017 kwmrs

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 Bwvnw isMglw
2 gurlIn kOr
3 hrlIn kOr
4 jslIn kOr
5 komlpRIq kOr
6 nvpRIq kOr
7 ipRAw isMglw
8 rIAw kWsl
9 sMdIp kOr
10 tivMkl
11 ASmIq isMG
12 Brq
13 cMnpRIq isMG
14 dmnpRIq isMG
15 dIpk goiel
16 DMnpRIq isMG rozI
17 Druv
18 idnyS kumwr
19 gurdIp isMG
20 gurjoq isMG
21 hrnIq isMG
22 hriSq gupqw
23 jiqMdrpwl isMG
24 livS nwrMg
25 nvwz Kwn
26 rmn im~ql
27 sOrB isMG rwvq

jmwq: 10+2  SYSn: 2016-2017 swieMs

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 ismrnpRIq kOr
2 aumw
3 myhrdIp isMG
4 BwrqI AwhlUvwlIAw
5 DwnvI
6 koml
7 nvdIp kOr
8 swKSI dIvwn
9 qwnIAw kSXp
10 AiBnMdn im~ql
11 AwXUS vrmw
12 gurismrn kOr
13 mwnv kWsl
14 punIq
15 ArSdIp isMG
16 mnpRIq kOr
17 idlpRIq kOr ig~l
18 Xukqw
19 AmISw
20 zInqpwl kOr
21 jsnIq kOr
22 pwiel Srmw
23 joigMdr kumwr
24

ihmWSU grg

 

jmwq: 10+2  sYSn:2015-2016 swieMs

1 qrunIq kOr
2 XiSkw
3 mihk
4 ismrnjIq kOr
5 nyhw
6 snm
7 myGnw
8 mnjoq kOr
9 AmndIp kOr
10 iSlpI
11 ihmwnI Srmw
12 sonwlI
13 mndIp kOr
14 AMikqw
15 AmnjOq kOr
16 vMiSkw
17 pwrs grg
18 lkSdIp
19 mnmIq isMG
20 rjnIS isMG
21 lKivMdr isMG
22 hymvIr isMG
23 kubyrAMg
24 ggndIp isMG
25 AjYpwl isMG
26 hrismrn isMG
27 mnpRIq isMG
28 dipMdr isMG
29 nvrUp isMG
30 pMkj
31 idivAWSU Srmw
32 ihqyS hWfw
33 nrwiex kumwr
34 AmrIn
35 kMvn sonI
36 hrmIq isMG
37 Xuvrwj isMG
38 nvdIp isMG
39 hymWS im~fw
40 rUSbjIq kOr
41 AiBSyk
42 inkuMblw vYd
43 AwlISw
44 idkSw
45 prmIq kOr
46 nvsihj vwlIAw
47 idvpRIq kOr
48 AvInwS Srmw
49 jspwl Xwdv
50 mwink Srmw
51 rvIS ig`l
52 jnMqdIp isMG
53 hrdIp isMG Bolw
54 rwjn isMG
55 gurnUr isMG
56 XwdivMdr isMG
57 Brq silAwx
58 rwhul vrmw
59 sUrj swsml
60 birMdr isMG
61 puSkr
62 nvdIp kumwr
63 vInIq
64 gOrv
65 mnIS kumwr
66 ikRpwl isMG
67 gurjMt isMG
68 ipRMs
69 ieSmIq isMG
70 lvpRIq isMG
71 qyjvIr isMG
72 pRBjoq kOr
73 suKdIp kOr

jmwq: 10+2  sYSn:2015-2016 Awrts

1 kwjl
2 rupwlI
3 AmrdIp isMG
4 RrwjvIr isMG
5 BvnIq kOr
6 PrhIn AMjUm
7 hrnIq kOr
8 koml bKSI
9 mwnsI
10 nvnIq kOr
11 pUjw
12 ipRMAkw kumwrI
13 AmndIp isMG
14 BuipMdr isMG
15 cyqMn isMG
16 rwjivMdr isMG
17 vwsU SrmW
18 lilqw kumwrI
19 rmndIp kOr
20 ieMdrnUr isMG

 

jmwq: 10+2  sYSn:2015-2016 kwmrs

1 idlpRIq kOr
2 ieSmIn kOr
3 kinkw goiel
4 komlpRIq kOr
5 mnpRIq kOr
6 mwnsI goiel
7 mihk gupqw
8 mihk im~ql
9 muskwn
10 plk AroVw
11 ipRMXkw
12 ipRMAkw vrmw
13 rwiDkw
14 ircw
15 irMkI
16 irAw
17 iSlpw
18 SRyAw
19 ismrn
20 sonl
21 vMdnw
22 sonIAw
23 AiBSyk
24 AjY rwjpUq
25 AmirMdr isMG
26 AMkuMS gupqw
27 ArivMdr isMG
28 cwhq kumwr
29 gurpRIq isMG
30 hrijMdr isMG
31 hrmn gupqw
32 hrmnpRIq isMG
33 hrswgr isMG
34 hrS vrmw
35 hrSdIp isMG ibMdrw
36 jiqn gupqw
37 krn Srmw
38 KuSdIp goiel
39 mXMk Agrvwl
40 moihq Xwdv
41 mukl gupqw
42 pwrs isMG
43 prWSU Srmw
44 prWSU isMglw
45 rwhul grg
46 irSv goiel
47 swgr
48 swihl grg
49 snmdIp isMG
50 sqbIr isMG
51 sOrv k~kV
52 qrux goiel
53 ivSwl
54 AMSUmn vwlIAw
55 dmnpRIq isMG

jmwq: 10+2  sYSn:2014-2015 kwmrs

lVI nM. ividAwrQI dw nW
  AmnpRIq kOr
2 BwnUM ipRAw Tukrwl
3 ismrn
4 idvWSU grg
5 jslIn kOr
6 mInUM Srmw
7 mnmIq kOr
8 AMkuS goiel
9 jYvIr  Srmw
10 ggnpRIq kOr
11 mnpRIq kOr
12 hriSqw
13 Sbnm
14 qwinAw
15 ipRAMkw syTI
16 sqnwm isMG
17 iSvwnI
18 ivSwlI
19 AwiSS mlhoqrw
20 hrIS kumwr
21 sonwlI Atl
22 kIrqI goiel
23 swihl kumwr
24 iSPwlI
25 jSnpRIq isMG
26 icrwg goiel
27 dIpk im`fw
28 ihmWSU
29 AwnmvIr isMG
30 pRBjoq isMG
31 AnurwDw
32 ggndIp isMG
33 Anmol
34 iSvm kpUr

jmwq: 10+2  sYSn:2014-2015 swieMs

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 mnpRIq isMG
2 AMiSkw
3 eISvr kumwr
4 hrkrn isMG
5 nvjoq kOr
6 aUjmw Kwn
7 jspRIq isMG
8 swihl sYxI
9 AiBSyk goiel
10 nvjoq iSMG
11 kwjl Xwdv
12 hrjMt isMG
13 jSndIp isMG
14 jskIrq isMG
15 snjoq isMG
16 AiBnv KMnw
17 lvpRIq isMG
18 mnIS kumwr
19 hrmn isMG
20 mXMk vrmw
21 ihqyS fWg
22

mhyS BwtIAw

 

jmwq: 10+2  sYSn: 2014-2015 Awrts

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 eykqw
2 iSv kumwr
3 hrjoq kOr
4 SmSwd
5 moinkw kumwrI
6 jspRIq kOr
7 ivkrmjIq isMG
8 mnpRIq kOr
9 gurjIq isMG
10 gurpRIq kOr
11 mnoj kumwr
12 mnmIq kOr
13 AminMdr isMG
14 rvI kumwr
15 sunIl kumwr
16 Anmol kOr
17 pRIq kOr
18 AjY Srmw
19 pRBismrn kOr
20 kmlpRIq kOr
21 mnISw kumwrI
22 mndIp kOr
23 hrSjoq isMG
24

hrS goiel

 

jmwq: 10+2  sYSn: 2013-2014 kwmrs

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 lkiSqw
2 AMikqw bWsl
3 cMcl
4 nyhw grovr
5 krn AroVw
6 gurpRIq isMG
7 AivnwS
8 gIqWjlI syT
9 gorv DImwn
10 lYrI Srmw
11 gOrv gupqw
12 dIkSw
13 moihq grg
14 Mihk
15 jsdIp isMG
16 hrismr isMG
17 ihmWSU gOqm
18 hrpRIq kOr
19 rjq Srmw
20 inpuMn
21 Lilq Srmw
22 AkSY kumwr
23 rwhul goiel
24 pulikq isMglw
25 jslIn kOr
26

mnpRIq kOr

 

jmwq: 10+2  sYSn: 2013-2014 swieMs

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 puSipMdr isMG
2 Buvn qnyjw
3 guirMdr isMG
4 knUM ipRAw
5 Anurwg A`qrI
6 ivny kumwr sYnI
7 dyv joSI
8 ivSwl kumwr
9 ihmWSU Srmw
10 ismrnjIq
11 kruxw kohlI
12 gurjIq isMG
13 moihq kumwr
14 dljIq isMG
15 Swihl
16 prnIq

jmwq: 10+2  sYSn: 2013-2014 Awrts

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 jiqMdr isMG
2 jiqn kumwr
3 jskrn isMG
4 roihq kumwr
5 dIpk
6

guirMdr kOr

 

jmwq:10+2 SYSn: 2012-2013 kwmrs

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 punIq kOr
2 suKivMdr isMG
3 nYnsI
4 vYSnvI
5 pMkj tMfn
6 AmnpRIq kOr
7 Amnjoq kOr
8 SwkSI goiel
9 kmlpRIq kOr
10 gurpRIq isMG
11 SuBm sUd
12 inDI slUjw
13 hirMdr kOr
14 mmqw
15 qnu AroVw
16 crnjIq kOr
17 iSvwnI Srmw
18 jiqn cOhwn
19 nyhw slUjw
20 dIpk goiel
21 pvnpRIq isMG
22 AwSIAw
23 kwjl rwvq
24 AMkuS im`ql

jmwq: 10+2  SYSn: 2012-2013 swieMs

 

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 minMdr isMG gosvwmI
2 sOrv vrmw
3 Amn vrmw
4 ivnmr goiel
5 stYPI

jmwq: 10+2  SYSn: 2012-2013 Awrts

lVI nM. ividAwrQI dw nW
1 blrwj isMG
2

vIrvirMdr Srmw

 

AYn. AYm. AYm. AYs dy ividAwrQIAW dI sUcI

SYSn 2016-2017

lVI nM. jmwq ividAwrQI dw nW
1 8 vIN livS isMglw

SYSn 2015-2016

lVI nM. jmwq ividAwrQI dw nW
1 8 vIN irdmpRIq kOr
2 8 vIN ipRAw
3 8 vIN ismrn kOr
4 8vIN Kml
5 8vIN sMjnw

SYSn: 2014-2015

lVI nM. jmwq ividAwrQI dw nW
1 8 vIN AkwS
2 8 vIN kml kumwr
3 8 vIN rimq kOr
4 8 vIN gIqw

 

SYSn: 2014-2015

lVI nM. jmwq ividAwrQI dw nW
1 10 vIN hrpRIq isMG
2 10 vIN sMdIp isMG

SYSn: 2013-2014

lVI nM. jmwq ividAwrQI dw nW
1 8 vIN Ajy
2 8 vIN lKvIr isMG

pMjwb styt tyLYNt src iegzwmInySn dy ividAwrQIAW dI sUcI

sYSn: 2015-2016

lVI nM. jmwq ividAwrQI dw nW
1 10vIN mnDIr grg
2 10vIN ikRSnw mohn
3 10vIN imMtU
4 8vIN Kml

sYSn: 2014-2015

lVI nM. jmwq ividAwrQI dw nW
1 10vIN qrux vrmw
2 8vIN iSv kumwr
3 8vIN hrnIq kOr
4 8vIN

aurivMdr kOr